Modern boiler room equipment for heating system. Pipelines, water pump, valves, manometers.

Modern boiler room equipment for heating system. Pipelines, water pump, valves, manometers.Дебитомери и броячи на количество – това са устройства за измерване на количество, разход и скорост на потока на течности или газове. Видът на използваното за измерване устройство зависи от измервателните характеристики, стойността на дебита и изискващата се точност на измерване. Има прибори, измерващи разхода на вещества ( обем, маса ), преминаващи през дадено сечение на тръбопровода за единица време. Ако приборът има устройство за отчитане и служи едновременно за измерване на количеството на веществата, то той се нарича брояч на количество. Повечето от измервателните устройства могат да бъдат отнесени към някоя от следващите три категории: за напълнителна система, системи с барометрично налягане и топлинни дебитомери.
Дебитомерите за напълнителната система регистрират времето за напълване с течност на една или няколко камери, на които е известен обема.
Обикновено разходомер с осцилиращ диск или люлеещи се шайби се използва за измерване разхода на студената вода ( при температура не по-висока от 32 градуса ), за битови нужди когато не е необходима голяма точност. Измервателната камера се дели на половина от диска, който може свободно да се движи нагоре и надолу, извършвайки зигзагообразни движения. Количеството вода преминава последователно над диска и под него. Механично свързан с диска редуктор задейства устройство за броене, което регистрира количеството преминала вода на циферблата, разграфен в литри или кубически метра.
Дебитомерите от системата за действащото налягане са устройства, които могат да измерят разликата в налягането между две последователни точки по трасето на тръбата. Може да се каже, че скоростта на флуидния поток е пропорционална на корен квадратен от това диференциално налягане, така също по измерените разлики в налягането може да се определи и разхода на течността. Разликата в налягането може да се определи визуално по разликата на живачните стълбове в манометъра.
От групата на топлинните дебитомери е газовия разходомер, който представлява тръба, в която е инсталиран електрически нагревател. В съответствие с показанията на двете термосъпротивления, инсталирани пред нагревателя и след него, се задейства от електрическия ток регулатор, който поддържа постоянна разлика в температурата на газа във входните и изходни секции. Колкото по-голяма е скоростта на газа, толкова по-голямо е текущото потребление.

By